Skip navigation
vaakalapparipiirros.jpg

Suljetusta laitoksesta kaikille avoin mielenterveyden, hyvinvoinnin ja kulttuurin keidas

Carl Ludvig Engelin suunnittelema Lapinlahden sairaala valmistui keisarillisesta käskystä vuonna 1841 Suomen ensimmäiseksi psykiatriseksi sairaalaksi, joka toimi Lapinlahdessa aina vuoteen 2007 asti. Silloin Helsingin kaupunki totesi, ettei rakennus sovellu enää alkuperäiseen käyttöönsä. Viimeiset potilaat poistuivat Lapinlahdesta 2008.

Lapinlahden Lähde syntyi vuonna 2013 tavoitteena käynnistää hyvinvointitoimintaa yhteistyössä useiden mielenterveysalan yhdistysten kanssa. Lapinlahden Tilajakamo on luovan alan toimijoiden työtilayhteisö, joka aloitti toimintansa vuonna 2015. Kakspy ry tarjoaa tehostettua palveluasumista Alvila-kodissa.

Lapinlahden Lähde Oy ja Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamo vastaavat kukin yhdessä puolesta päärakennusta sekä ulkorakennuksista. Lapinlahdessa on yhteensä 170 alivuokralaista, jotka järjestävät omaa toimintaa. Vuokralaisina on mm. sosiaalisia yhdistyksiä, käsityöläisiä, taitelijoita, sekä mielen ja kehon terapeutteja. Lapinlahden Lähde järjestää mm. mielenterveyttä tukevaa sosiaalista toimintaa, kulttuuritapahtumia ja työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia. Osuuskunta vuokraa tiloja jäsenilleen, jotka ovat muusikoita, valokuvaajia, käsityöläisiä, kuvataitelijoita sekä kirjailijoita, ja on luonut Lapinlahteen elävän kaupunkikulttuuriyhteisön.

Lapinlahdessa tehdään arvokasta työtä yksinäisyyden vähentämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi, luodaan uudenlaista yhteisöllistä kaupunkikulttuuria ja tarjotaan kasvualusta yhteiskunnalliselle yrittäjyydelle ja taiteelle.

Nykytoiminnan lähtökohtana paikan kulttuuriperinnön vaaliminen

Nykytoiminta edustaa kansalaisten aitoa osallisuutta, joka on kehittynyt monen kymmenen vuoden kansalaisaktivismin myötä. Sen paikan 180-vuotista historiaa nykyhetkessä merkityksellisellä tavalla heijastava toiminta merkitsee sitä, että Lapinlahden kulttuuriperintö on ainutlaatuisella tavalla elossa. Nykytoiminnan myötä toteutuu historiallisen luontoympäristön vaaliminen nykyiseen asemakaavaan
nojaten, rakennusperinnön suojelun tavoitteet ja Suomen vuonna 2017 ratifioiman Faron puiteyleissopimuksen määrittämä kansalaisoikeus olla mukana päättämässä tavoista, joilla kulttuuriperintöä tulkitaan ja esitetään.

Kaupunkiympäristölautakunnan 13.5.2020 tekemästä päätöksestä kaupunki etsii Lapinlahden sairaala-alueella pysyvää ratkaisua, joka turvaisi alueen kulttuurihistorialliset arvot, mielenterveystyön ja kansalaislähtöisen toiminnan sekä puiston luontoarvot. Lapinlahden nykyisillä toimijoilla on useamman vuoden kokemus eri toimijoita ja kaupunkilaisia osallistavasta toiminnasta alueella jonka lisäksi meillä on intoa, visioita ja konkreettinen, kaupunkiympäristölautakunnan kriteerit täyttävä, 360- ehdotus miten Lapinlahden vanhaa sairaala-aluetta voisi lähteä kehittämään.

Kahvila rajattu.jpg
Ilmakuva rajattu.jpg
kuoro rajattu.jpg
lahdelogovalkoinen (1).png

Lapinlahti 360 -toimijaryhmä on suunnitellut alueella kaikille avoimen, yleishyödyllisen ja mielenterveyteen kokonaisvaltaisesti keskittyvän hankkeen

Kaikki kaupunkilaiset Lapinlahti 360-suunnitelmassa alue kuuluu kaikille. Lapinlahden nykytoimijat haluavat edistää sitä, että kaupunkilaisten ääni kuuluu Lapinlahden tulevaisuutta suunniteltaessa. Järjestämme alueen toiminnan kehittämiseen tähtääviä avoimia keskustelutilaisuuksia ja työpajoja. Tarjoamme eri ikäisille ja eri taustaisille helsinkiläisille mahdollisuuden olla vaikuttamassa omaan elinympäristöön. Suunnittelemme yhdessä Lapinlahteen toimintaa ja tiloja, jotka vastaavat kaupunkilaisten toiveita entistä avoimemmasta ja monipuolisemmasta kaupungista. Kävijöiden kanssa luodaan suunnitelmaa, joka tähtää siihen, että Lapinlahti on tulevaisuudessakin avoin, monimuotoinen ja merkityksellinen kaupunkilaisten kohtaamispaikka.

Tutustu suunnitelmaan
Tilajakamo logo valko.png

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. MIELI ry puolustaa kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen.

Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamo on työtilaosuuskunta, joka edistää kaupunkikulttuuria ja vuokraa työ- ja toimitiloja taiteen, tieteen, kulttuurin, käsityön ja muille luovan alan toimijoille ja yhteisöille. Osuuskunnalla on noin 400 jäsentä ja Lapinlahden lisäksi se vuokraa myös tiloja muualta Helsingistä. Osuuskunta vuokrasi tilat Lapinlahdesta vuonna 2016, koska tilapäinenkin käyttö ja elävä työhuoneyhteisö suojelee paremmin kuin rakennusten pitäminen tyhjänä.

Lapinlahden Lähde Oy on voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen yritys. Sen tehtävänä on taloudellisesti kestävällä tavalla mahdollistaa kansalaislähtöinen mielenterveyttä edistävä toiminta entisessä Lapinlahden sairaalassa. Lapinlahden Lähde Oy on tehnyt sopimuksen rakennuksen käytöstä Helsingin kaupungin kanssa ja maksaa vuokraa käyttämistään tiloista. Lähde Oy:n taustaorganisaatio on MIELI Suomen Mielenterveys ry. Lapinlahden Lähde Oy:llä on noin 100 alivuokralaista, jotka ovat taide- kulttuuri- tai terveysalan toimijoita.

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry on helsinkiläinen mielenterveys- ja kulttuuriyhdistys, joka on yli kolmenkymmenen vuoden ajan vaalinut Lapinlahden kulttuuriperintöä. Tämän kansalaisten kaupunkiolohuonetta ylläpitävän yhdistyksen kulmakivinä ovat yhteisöllisyys, vertaisuus, osallisuus, vapaaehtoistoiminta, kulttuuri, luovuus, luonto ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Kakspy Palvelut Oy on Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n (KAKSPY) ja ALVI ry:n omistama yhteiskunnallinen yritys, jonka palvelut on tarkoitettu tukemaan erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kuntoutumista kohti yhteiskunnallista osallisuutta. Kakspy Palvelut Oy tuottaa ja kehittää asiakaskunnan tarpeista lähteviä palveluja, jotka perustuvat toipumisorientaatio viitekehykseen.

ProLapinlahti_musta.png kakspy-ry-hf logo kopio syvatty.png servlet.ImageServer valko.png
joha kuva pieni.jpg